Design Excite

จิตวิทยาราคาศาสตร์ ภาคปลาย

จิตวิทยาราคาศาสตร์ ตอนปลาย จะนำเสนอวิธีขายของแพงต้องทำอย่างไร, วิธีตั้งราคาแบบมีชื่อแอบแฝง, การแจกแจงราคาควรมีผลดีอย่างไร, การทำราคาส่วนลดให้คิดง่ายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อหรือไม่
Design Excite

จิตวิทยาราคาศาสตร์ ภาคต้น

Price Psychology - จิตวิทยาราคาศาสตร์ ที่เอาเรืองงานวิจัยเกี่ยวกับราคาสินค้ามานำเสนอ หากได้อ่านแล้วจะรู้ว่า งานวิจัยเรื่องราคานี่ลึกซึ้งจริงๆ