ทฤษฎี UI

รู้จักชั้นเชิง UI (UI Stack)

เราจะไม่สามารถออกแบบ UI ที่ดีได้เลย หากไม่รู้จักองค์ประกอบย่อยของ UI ที่หล่อรวมกันเพื่อตอบสนองการใช้งานของยูสเซอร์ให้สำเร็จลุล่วง ในมุมมองที่ตาเรามองเห็น เราคงเข้าใจว่าองค์ประกอบย่อยของ UI ได้แก่ รูปร่าง, สีสัน, รูปภาพ และตัวอักษร แต่ในอีกด้านหนึ่ง เราสามารถมอง UI ในแง่ของสถานะ ณ ช่วงเวลาหนึ่งได้ด้วยครับ ซึ่งสามารถแจกแจงออกเป็นชั้นๆ ต่อๆ กัน ...