Design Excite

10 Design Details, So in Details (10 ดีไซน์เจ๋ง เก่งรายละเอียด)

การออกแบบ UI ผมมองว่า เราอาจสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ช่วงเวลาหลักๆ คือ ช่วงแรก – การออกแบบ UI โดยเน้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักการใช้งาน เช่น การออกแบบเมนูเพื่อให้เลือกหัวข้อเนื้อหาที่ต้องการได้ ช่วงสอง – การออกแบบ UI โดยเน้นเสริมสร้างประสบการณ์การใช้งานพื้นฐานให้ดียิ่งขึ้น เช่น การทำ UI ปฏิทินให้แสดงเดือนให้เห็น ...